GKSY "CHIZHOVKA ARENA"
Tashkentskaja str. 19, Minsk, Belarus

GKSY "CHIZHOVKA ARENA" , Minsk

in up